Nájemní smlouva: vzor a základní informace

Od listopadu roku 2011 platí novela občanského zákoníku, která změnila některé legislativní podmínky týkající se bydlení, zejména nájemních smluv. Jaké náležitosti by tedy neměla nájemní smlouva postrádat? To se dozvíte na řádcích níže, také zde najdete vzor nájemní smlouvy, abyste o ní měli mnohem lepší představu.

Nájemní smlouva ošetřuje práva a povinnosti všech zúčastněných stran, tedy pronajímatele a nájemce. Vyvarujte se pronájmu načerno a ujasněte si pravidla, kterých se budete držet. Uchráníte se tak před spoustou nepříjemných komplikací. Nájemní smlouva musí být písemná. Samozřejmé je, že nájemní smlouva musí být projevem svobodné vůle.

 • Nájemní smlouva na dobu určitou

Pronajímatel i podnájemník se často dostávají do sporu ohledně doby, na kterou je nájem domluven. Mohou za to nepřesné nebo neúplné formulace. Jestliže tedy má být nájem jasně datován, je třeba, aby bylo ve smlouvě přesně vymezeno období od – do. Nesmí také chybět informace o tom, v jaké lhůtě po skončení nájmu musí být dům nebo byt vyklizen a uveden do původního stavu. Neměly by chybět ani podmínky prodloužení – kdy může být nájem prodloužen, zda je třeba se opětovně domluvit na dalším trvání nájmu atd.

 • Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Na druhé straně je možné sjednat nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V ní je důležité stanovit, od jakého dne nájem trvá a za jakých podmínek bude řádně ukončen, buď ze strany nájemce, nebo pronajímatele. Je jedno, zda jste ten, kdo chce nějakou nemovitost pronajmout, nebo jste tím, kdo si chce nějaké prostory pronajmout, nechtějte nad druhou stranou za každou cenu vyzrát právními kličkami, nepravdivými formulacemi nebo zatajením některých skutečností. Spor, který by dříve nebo později vznikl, by mohl mít dohru až u soudu, což by nebylo výhodné ani pro jednoho účastníka tohoto právního vztahu. Nájemní smlouva je zárukou pro obě strany, jak pronajímat, nebo mít pronajatý byt či dům v mezích zákona a k oboustranné spokojenosti.

Nájemní smlouva a nutné údaje

Opět je třeba připomenout, že platná je pouze písemná nájemní smlouva. Vzor najdete dále v článku. Nesmí chybět základní identifikace nájemce i pronajímatele – osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti. Pokud je jednou ze stran firma, pak je samozřejmě součástí nájemní smlouvy identifikační číslo subjektu, adresa sídla, jméno a příjmení jednatele. Se stejnou přesností musí být popsán předmět nájmu, tedy dům nebo byt. Základem je adresa, ale také další upřesnění jako samotné číslo dveří a patro. Do nájemní smlouvy je třeba zahrnout i další prostory, které k předmětu smlouvy náleží – třeba sklep apod. U bytu musí být uvedeny jeho rozměry, počet místností a další náležící obytné prostory. Nesmíte zapomenout ani na vymezení způsobu užívání.

Také je třeba ve smlouvě vymezit to, co jsme si již připomněli v úvodu tohoto článku, a to, zda jde o nájem na dobu určitou, nebo neurčitou a všechny související informace. Zmíněno musí být i vybavení bytu poskytnuté k užívání a údaje o tom, jakým způsobem budou řešeny v případě potřeby opravy. Nesmí chybět cena nájmu s vysvětlením, jak bude probíhat placení, v jaké frekvenci a jakým způsobem. Zda bude generováno vyúčtování a jak často a jak bude nakládáno s případným přeplatky a nedoplatky. Je třeba stanovit i splatnost a uvést sankce, které vyvstanou, když dojde k opoždění s platbou.

Nájemní smlouva a další informace

Mimo výše uvedeného je také příhodné pořídit před započetím nájmu celkovou fotodokumentaci bytu a jeho stavu, příslušenství a vybavení. K fotkám je třeba připojit komentář – kdy byly snímky pořízeny a zda zodpovídají skutečnosti. Tuto část je vhodné přidat k nájemní smlouvě jako přílohu. Dále můžete do smlouvy zanést i další podmínky, třeba ohledně toho, zda je možno uvnitř kouřit, zda může mít nájemce v bytě zvíře, zda může přijímat dlouhodobější návštěvy, zda je domácnost pojištěna a jak apod. Nyní se můžete podívat na vzor nájemní smlouvy, tu si také můžete v případě potřeby zkopírovat a vytisknout.

Nájemní smlouva: vzor

Smluvní strany

1. (jméno, příjmení)
   trvalé bydliště:  ____________________  
datum narození: _______________________
rodné číslo:  _________________________
číslo OP:  _____________________________
(dále „pronajímatel“)

2. (jméno, příjmení)
   trvalé bydliště:  ____________________
datum narození: _______________________
rodné číslo: _________________________
číslo OP: _____________________________
(dále „nájemce“)

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tuto nájemní smlouvu:

I

Předmět nájmu

1. Předmětem nájmu je byt č. _____ na adrese: _________________, v ____ patře. Velikost bytu je ____ m2, nachází se v něm ____ místností.
2. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytu na adrese: _________________ a je oprávněn dát ho do nájmu.
3. Nájemce bude předmět nájmu užívat ve sjednané době.

II

Účel smlouvy

1. Nájemce byl seznámen se stavem předmětu nájmu a je oprávněn užívat věc výlučně jako _____________, a to podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III

Doba nájmu a podmínky ukončení nájmu

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od ______ do _____________ /neurčitou od __________ .
2. K prodloužení nájmu dojde na základě ústní žádostí nájemce, nejpozději měsíc před uplynutím sjednané doby nájmu.
3. Nájem skončí po uplynutí sjednané doby, nebo na základě písemné dohody obou smluvních stran. V případě výpovědi činí výpovědní lhůta, není-li ujednáno jinak, 3 měsíce. Pronajímatel může vypovědět smlouvu pouze za podmínek, které upravuje § 711 občanského zákoníku. Nájemce může podat výpověď bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuji po měsíci, kdy byla výpověď podána.
4. Nájemce bere na vědomí, že po skončení nájmu nemá nárok na zajištění náhradního bydlení ze strany pronajímatele.
5. Dojde-li k hrubému porušování práv nájemce užívat předmětnou věc k bydlení, musí být pronajímatel písemně upozorněn s žádostí o neprodlené zjednání nápravy. Nedojde-li k ní, má nájemce právo ukončit nájemní smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
6. V případě prodlení nájemce s platbou nájemného a souvisejících služeb více jak .... měsíce, nebo dojde-li k opakovanému hrubému porušování povinností nájemce plynoucích z ustanovení této smlouvy, je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu taktéž s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
7. Písemnosti se považují za doručené 3. pracovní den od data poslání.

IV

Nájemné a platby

1. Nájemné činí ________ Kč (slovy: _______________) za měsíc.
2. Záloha na služby činí _____________ Kč (slovy: _____________) za měsíc, vyúčtování bude provedenou jednou ročně. Případné přeplatky je pronajímatel povinen uhradit nájemci do 30 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování. Případné nedoplatky je nájemce povinen uhradit pronajímateli do 30 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování.
3. Celková částka za pronájem bytu tedy činí _____________ Kč (slovy: ___________) za měsíc.
4. Úhradu bude nájemce provádět na účet pronajímatele č. _____________ 1x měsíčně, nejpozději k ___ dni v měsíci, k němuž bude platba náležet.
5. V případě prodlení s platbou nájemného a zálohy na služby více jak ..... dní je nájemce povinen uhradit zákonný poplatek z prodlení.
6. V den podpisu smlouvy bude nájemcem uhrazena kauce ve výši ___________ Kč (slovy: ____________), která je vratná po skončení nájmu. V případě potřeby bude po dohodě užita na nedoplatky nebo škody způsobené neopatrným užíváním bytu nájemcem.

V

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

1. Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu jsou obecně upraveny v občanském zákoníku v platném znění.
2. Drobné opravy a údržbu související s užíváním bytu hradí nájemce.
3. Nájemce je povinen užívat byt řádným způsobem a řádně o něj pečovat.
4. Nájemce je povinen dodržovat domovní řád.
5. Neprodleně ohlásit vznik oprav, jejichž realizaci je povinen zajistit pronajímatel.
6. Pronajímatel je povinen udržovat byt v obyvatelném stavu a případné opravy zajistit neprodleně po oznámení nájemcem.
7. Nájemce bytu musí škody, které sám způsobil, neprodleně napravit.
8. Nájemce může přenechat část bytu k užívání pouze na základě písemné dohody s pronajímatelem.

VI

Závěrečná ustanovení

1. Nevyplývá-li ze smlouvy odlišná úprava, pak se prává a povinnosti nájemce a pronajímatele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena vy dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě vzájemné dohody.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání bytu.
4. Součástí této smlouvy jsou i níže vypsané přílohy:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

VII

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V _______________ dne _______________

____________________________ (podpis)
pronajímatel

V _______________ dne _______________

____________________________ (podpis)
nájemce


Nezapomeňte na to, že nájemní smlouva musí být doplněna o předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, kdy budou nájemci předány klíče a také jaké jsou aktuální stavy spotřeby energií

 

Dům

Palivové dřevo musí bý...

Palivové dřevo je žádanou komoditou. Jeho výhřevnost se snižuje s vlhkostí, p......

Domácí větrná elektrár...

Větrnou energii využívá člověk již po mnoho staletí. Česká republika však nep......

 • Klepadlo dodá dveřím půvab a šar...
 • Trápí vás hlodavci? Vyžeňte je z...
 • Infrasauna finskou saunu nenahra...
 • Archiv této sekce >

  Byt

  Robotické vysavače usn...

  Díky moderním technologiím už se nemusíte přemlouvat k úklidu domácnosti. Pra......

  Jakou barvou vymalovat...

  Již staří Egypťané na sobě pozorovali změny nálad, když byli ve společnosti u......

 • LED žárovky – investice přinášej...
 • Růžové kombinace jsou nejvhodněj...
 • Infrapanely ohřívají okolní před...
 • Archiv této sekce >

  Finance a náklady

  Poplatek za odvoz komu...

  Poplatky za svoz komunálního odpadu platí obci lidé s trvalým bydlištěm v obc......

  Americká hypotéka je v...

  Hypoteční úvěry jsou obecně půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti, ......

 • Darovací smlouva na nemovitost j...
 • Daň z nemovitosti si určují obce...
 • Hypotéka pomůže splnit si sen, a...
 • Archiv této sekce >

  Stavba a rekonstrukce

  Podlahové topení - úsp...

  Mezi výhody podlahového topení patří jednoznačně úspora za vytápění bytu či d......

  Životnost povrchu prod...

  Nejen podlahy lze ošetřit speciální barvou určenou pro betonové povrchy. Nátě......

 • Lehké střešní krytiny jsou vhodn...
 • Plná pálená cihla je tradičním a...
 • K vyrovnání podlahy poslouží sam...
 • Archiv této sekce >

  Zahrada

  Podzimní zátiší oživí ...

  Na českých zahradách a zákoncích se začínají rozmáhat okrasné dýně. Tyto plod......

  Pro zpevnění plochy na...

  Pokud potřebujete zpevnit plochu, abyste po ní mohli jezdit autem, ale stále ......

 • Lávové kameny na gril aneb grilo...
 • Houby lze pěstovat i doma
 • Pro lenošení na zahradě poslouží...
 • Archiv této sekce >

  Chaty a chalupy

  Domácí udírna se hodí ...

  Pokud patříte mezi milovníky uzeného masa či jiných uzených pokrmů, nemusíte ......

  Kachlová kamna dodají ...

  Pravá kachlová kamna jsou nejen příjemným zdrojem tepla, ale zároveň i okrasn......

 • Kanadský šindel se hodí i na stř...
 • Mobilní domy – chaty na podvozku...
 • Sruby a roubenky – stavby s příj...
 • Archiv této sekce >
  Menu