Darovací smlouva na nemovitost je nutná k připsání vlastnického práva

Štědří lidé mohou za určitých podmínek darovat nemovitost, obvykle k darování nemovitostí dochází mezi příbuznými. Nemovitost musí být darována pomocí písemné darovací smlouvy, protože vlastnické právo k nemovitosti musí být připsáno na základě písemného dokumentu.

Hlavním znakem darování nemovitosti musí být dobrovolnost, tedy neúplatné převedení nemovitosti, kde je jednostranný zisk na straně obdarovaného. Obdarovaný musí být obeznámen s případným zatížením nemovitosti a případnými vadami. Pokud tomu tak není, obdarovaný může do tří let dar vrátit z důvodu závady, s kterou nebyl seznámen. I dárce si může vyžádat dar zpět, pokud se obdarovaný chová k němu nebo jeho členům rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy. V případě, že obdarovaný nemovitost prodal, musí dárci zaplatit finanční kompenzaci.

Darovací daň neplatí příbuzní

Zákon dělí fyzické a právnické osoby do tří skupin. Od roku 2008 osvobozuje zákon od platby darovací daně první dvě skupiny fyzických osob, do kterých patří blízcí příbuzní.

I. skupina: děti, rodiče, prarodiče, manželé

II. skupina: sourozenci, neteře a synovci, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele

III. skupina: jiné fyzické osoby a právnické osoby

Darovací daň z nemovitosti platí tedy pouze osoby zařazené ve třetí skupině – například obdarovaní kamarádi. V případě, že je hodnota darované nemovitosti do jednoho milionu korun, obdarovaný ze třetí skupiny zaplatí státu sedm procent z hodnoty nemovitosti. Při ceně mezi jedním až dvěma miliony korun zaplatí obdarovaný sedmdesát tisíc korun spolu s devíti procenty za základu nad jeden milion korun. U hodnot od dvou do pěti milionů korun zaplatí státu obdarovaný sto šedesát tisíc korun a dvanáct procent ze základu nad dva miliony korun. Další přesné výše darovací daně jsou stanoveny v příslušném zákoně.

Obdarovaní také musí počítat s náklady na změnu zápisu vlastnictví nemovitosti a případně i platbou za právní služby.

Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost

Smlouva by samozřejmě měla začínat informacemi o dárci a obdarovaném (jméno, příjmení, adresa a rodné číslo). Poté obvykle pokračuje pěti částmi (články). V první části je nutné, aby dárce prohlásil, že je vlastníkem nemovitosti a tuto nemovitost identifikoval – adresa, údaje z katastrálního úřadu, výměra atd. Druhá část by měla obsahovat informaci o tom, že dárce daruje nemovitost a tedy převádí vlastnické právo a obdarovaný ve smlouvě musí dar přijmout. Ve třetím článku se uvádí věcná břemena, případně dluhy, kterými je nemovitost zatížena. Dárce je také povinen upozornit na vady nemovitosti. V předposlední části se dárce zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí do určitého počtu dnů po podpisu smlouvy. Poslední pátý článek se týká samotné smlouvy – její platnosti a účinnosti. Důležité je, aby podpisy na smlouvě byly úředně ověřené a všechny na stejném listě.

Darovací smlouva na nemovitost – vzor

Jméno Příjmení
trvale bytem: ulice a č.p., PSČ Město
rodné číslo
(dále jen „dárce“)

a

Jméno Příjmení
trvale bytem: ulice a č.p., PSČ Město
rodné číslo
(dále jen „obdarovaný“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
podle §628 a následujících občanského zákoníku

 

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 1 nacházející se na pozemku 1111/1 o výměře 1 m a pozemku 1111/1 o výměře 1 m, vše v katastrálním území Města, obec Město, okres Město, zapsané na listu vlastnictví č. 1111, Katastrálního úřadu pro Určitý kraj, katastrální pracoviště Město.

2. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne 1. 1. 2031.

 

II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k těmto nemovitostem.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

 

III.

1. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

 

IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

 

V.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Ve Městě dne 1. 1. 2050

 

 

_____________________________                                                      _____________________________

      Jméno Příjmení (dárce)                                                                  Jméno Příjmení (obdarovaný)

 

 

 

 

Dům

Palivové dřevo musí bý...

Palivové dřevo je žádanou komoditou. Jeho výhřevnost se snižuje s vlhkostí, p......

Domácí větrná elektrár...

Větrnou energii využívá člověk již po mnoho staletí. Česká republika však nep......

 • Klepadlo dodá dveřím půvab a šar...
 • Trápí vás hlodavci? Vyžeňte je z...
 • Infrasauna finskou saunu nenahra...
 • Archiv této sekce >

  Byt

  Robotické vysavače usn...

  Díky moderním technologiím už se nemusíte přemlouvat k úklidu domácnosti. Pra......

  Jakou barvou vymalovat...

  Již staří Egypťané na sobě pozorovali změny nálad, když byli ve společnosti u......

 • LED žárovky – investice přinášej...
 • Růžové kombinace jsou nejvhodněj...
 • Infrapanely ohřívají okolní před...
 • Archiv této sekce >

  Finance a náklady

  Poplatek za odvoz komu...

  Poplatky za svoz komunálního odpadu platí obci lidé s trvalým bydlištěm v obc......

  Americká hypotéka je v...

  Hypoteční úvěry jsou obecně půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti, ......

 • Darovací smlouva na nemovitost j...
 • Daň z nemovitosti si určují obce...
 • Hypotéka pomůže splnit si sen, a...
 • Archiv této sekce >

  Stavba a rekonstrukce

  Podlahové topení - úsp...

  Mezi výhody podlahového topení patří jednoznačně úspora za vytápění bytu či d......

  Životnost povrchu prod...

  Nejen podlahy lze ošetřit speciální barvou určenou pro betonové povrchy. Nátě......

 • Lehké střešní krytiny jsou vhodn...
 • Plná pálená cihla je tradičním a...
 • K vyrovnání podlahy poslouží sam...
 • Archiv této sekce >

  Zahrada

  Podzimní zátiší oživí ...

  Na českých zahradách a zákoncích se začínají rozmáhat okrasné dýně. Tyto plod......

  Pro zpevnění plochy na...

  Pokud potřebujete zpevnit plochu, abyste po ní mohli jezdit autem, ale stále ......

 • Lávové kameny na gril aneb grilo...
 • Houby lze pěstovat i doma
 • Pro lenošení na zahradě poslouží...
 • Archiv této sekce >

  Chaty a chalupy

  Domácí udírna se hodí ...

  Pokud patříte mezi milovníky uzeného masa či jiných uzených pokrmů, nemusíte ......

  Kachlová kamna dodají ...

  Pravá kachlová kamna jsou nejen příjemným zdrojem tepla, ale zároveň i okrasn......

 • Kanadský šindel se hodí i na stř...
 • Mobilní domy – chaty na podvozku...
 • Sruby a roubenky – stavby s příj...
 • Archiv této sekce >
  Menu